7/05/2020

அட்டை உணவு மண்டலம்

 அட்டை 33 கண்டங்களை உடையது இதனுடைய உணவுு மண்டலம் வாய் முதல் வாய்

Followers